Streda, 11. decembra 2019

logo

Domov Kultúra a šport Základná škola s materskou
Základná a materská škola PDF Tlač Email

Aktivity

Školáčik


 


Základná škola s materskou školou ( 1 - 4 roč. )

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Počet detí: 30

Funkcia

Meno

Riaditeľka školy

Mgr. Drahomíra Balážová

Učiteľka

Školský klub detí

Materská škola


Počet detí: 21

Funkcia

Meno

Učiteľka MŠ

Elena ŠŇÚRIKOVÁ

Učiteľka MŠ

Zuzana VINARČÍKOVÁ - zástupca riaditeľa

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇFunkcia

Meno

Vedúca

Elena KRAHULCOVÁ

Kuchárka

Milota BÁLINTOVÁ

História i súčasnosť Zš s MŠ v Uhorskom

Novohrad  - jeden z krásnych kútov Slovenska. Usilujeme sa ho spoznávať čo najlepšie a tak pochopiť život našich predkov. Veď oni nám zanechali dedičstvo, ktoré by sme mali zveľaďovať, aby i naši nasledovníci na minulosť spomínali s úctou a láskou. Spoznávame i históriu našich starých škôl, ich dôležitosť nielen v mestách ale aj na dedinách, kde boli veľkou oporou a organizátorom kultúrneho života. Pozrime sa v krátkosti do historických reálií uhorštianskej málotriednej školy, o ktorej archívne dokumenty sú uložené v zborovom archíve evanjelického cirkevného zboru v Uhorskom. Existencia školy v Uhorskom sa spomína v záznamoch v kanonických vizitáciách z rokov 1624, 1674, 1731,1798, 1819, 1838 a 1900. Tieto vizitácie obsahujú rôzne informácie o škole a učiteľoch a dozvedáme sa z nich veľa zaujímavostí z histórie školy v našej obci. Po roku 1942 bola Evanjelická škola premenovaná na Obecnú školu, od r. 1949 na Národnú školu a v roku 1961 bola v našej obci zriadená plnoorganizovaná ZDŠ. Školský rok 1984/1 985 sa však už začínal len so štyrmi ročníkmi, pretože vyššie ročníky boli presunuté do ZŠ v Poltári. Podľa počtu žiakov vyučovanie prebiehalo v jednej, v dvoch alebo v troch triedach. Od 1.9.2004 sa naša ZŠ zlúčila s MŠ, s ktorou sídli v jednej budove. V súčasnosti ZŠ je dvojtriedna so štyrmi ročníkmi a MŠ je jednotriedna.

Vedúca ZŠS pri Zš s MŠ: Elena Krahulcová

Kuchárka: Milota BÁLINTOVÁ

Školníčka: Jaroslava Sulovská

Upratovačka: Jolana Porubiaková

V šk. r. 2008/2009 MŠ navštevuje -- detí vo veku od 3 do 6 rokov, z toho je -- rómskeho pôvodu. Deti sú nielen z našej obce, ale dochádzajú aj z .Hradišťa, Krnej a Rovnian.

V ZŠ je zapísaných 30 žiakov, z toho je 21 rómskeho pôvodu.

1. trieda (1. a 3. roč.) 20 žiakov, tr. uč.: Mgr. Čániová

II. trieda (2. a 4. roč.) 10 žiakov, tr. uč.: Mgr. Balážová

Na začiatku školského roka bol vypracovaný a schválený plán práce školy, kde sú vytýčené hlavné úlohy školy. Pretože prevažnú časť žiakov tvoria deti rómskeho pôvodu našou prioritou je upriamiť pozornosť najmä na osobnosť žiaka, jeho citové prejavy a zároveň chceme v žiakoch vzbudzovať túžbu po poznaní a vzdelaní. Dôležitú úlohu tu zohráva spolupráca s rodičmi, kde sa snažíme zapájať aj ich do rôznych akcií, ktoré uskutočňujeme na škole.

V ŠKD je zapísaných 23 žiakov. Tento školský klub plní významnú funkciu pri príprave žiakov na vyučovanie, preto sú jeho úlohy zamerané hlavne na budovanie zodpovedného vzťahu k školským povinnostiam.

Naše deti pracujú v týchto záujmových útvaroch: anglický jazyk a práca s počítačom, kde sa vyučujúce snažia prispievať k celkovému rastu osobnosti žiakov a k získavaniu nových vedomostí a zručností. V budúcnosti plánujeme zahájiť prácu v ďalších záujmových útvaroch a to napr. v čitateľskom, tanečnom a pod.

K plneniu úloh environmentálnej výchovy prispieva geografická poloha našej ZŠ s MŠ, ktorá umožňuje plniť rôzne aktivity, ku ktorým patria početné vychádzky do prírody s uplatnením environmentálnych hier a spojené s poznávaním živej a neživej prírody.

Naša ZŠ s MŠ je zapojená do projektu Adamko - hravo zdravo, pomocou ktorého zábavnou formou upevňujeme u detí zásady zdravého spôsobu života, dodržiavanie a upevňovanie hygienických návykov.

Škola vydáva školský časopis ŠKOLÁČIK, kde prezentuje tvorivosť našich detí.

Spĺňať náročný výchovno-vzdelávací program na málotriednej škole je úloha náročná a zložitá. Snažíme sa, aby naše výsledky boli čo najlepšie a aby sme dosiahli vytýčené ciele. Naša práca a úsilie je vo veľkej miere sťažovaná nezodpovedným prístupom niektorých rodičov, ktorí neposielajú pravidelne deti do školy a nenakúpia im potrebné pomôcky.

V budúcnosti musíme ešte viac pôsobiť na rodičov a presviedčať ich o dôležitosti vzdelania ich detí.

 

Prihlásenie

Prihlásiť
Registrácia


© 2008-2019 Obec Uhorské