Obec Samospráva Kultúra a šport História Ekonomika

Štatút obce Uhorské

(nové)

VZN o daniach   (nové) VZN o držaní psov VZN o opatrovaní VZN o povodniach VZN o informáciách VZN o komunikáciách VZN o príspevkoch na školu
             
VZN platový poriadok VZN o pohrebiskách (nové) Vnútorná smernica

Rokovací poriadok

(nové)

Organizač. poriadok Podpisový poriadok Pracovný poriadok
             
Rozpočet - spolu Cenník  služieb  (nové) Zásady hospodárenia Výber z právnych predpisov Zásady používania motorového vozidla    
             
Dotácie Žiadosť o poskytnutie dotácie 1. časť Žiadosť o poskytnutie dotácie 2. časť Priznanie k dani za psa

Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad

Vývoz odpadu  
 

Obecný úrad UHORSKÉ, 985 25 Uhorské č. 8

Starosta obce

 IČO: 00 316 504 DIČ: 20 21 25 1045

Jozef Sakala

 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. č.u.: 21327-352 / 0200
 

0903 521 344

047/42 23 428
047/42 22 400
 
e-mail: obec.uhorske@ma-net.sk
 
 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo:

1.

Jaroslava Ďuricová

2.

Mgr. Ján Jánošík

3.

Július Jahodník

4.

Ján Matúš

5.

Bc. Július Slavkovský

6.

Mirko Šnúrik

7.

Miroslav Žilák

Hlavný kontrolór: Jana Budáčová

              Dôležité telefónne čísla:

Obecný úrad:

047/4223428

matrika: 

047/4111023

 fax:

047/4223428

Kultúrny dom:

 

Základná škola:

047/4223246

Materská škôlka:

047/4223246

Školská jedáleň:

047/4223246

Pošta:

047/4223210 

Fara:

047/4223143 

 

 

Ekonomická a sociálna komisia

Predseda

Mgr. Ján JÁNOŠÍK

Členovia

Jaroslava ĎURICOVÁ
 
 
 

 

Komisia školstva, mládeže, športu a kultúry

Predseda

Mgr. Ján JÁNOŠÍK

Členovia

Jaroslava ĎURICOVÁ

 
 
 
 

Komisia investičná a životného prostredia

Predseda

Július JAHODNÍK

Členovia

Ján MATÚŠ

Komisia verejného poriadku

Predseda

Bc. Július Slavkovský

Členovia

Miroslav Žilák
Mirko Šnúrik
Úvod Obec Samospráva Kultúra Šport História Ekonomika Fotogaléria

© TeleDom Cinobaňa